Китепкана


Абдишарип Тургумбай уулу Тарыхы болбой эл болбойт.
Абдрасул Айдосов Алике бий тууралуу баяндама. 2012
Абдыкапар Осмонаалы уулу Дордой жана анын урпактары.1998
Абдыкерим Муратов Ноокат жана ноокаттыктар. 2005
Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер. 1999
Абрамзон С.М. Кыргыз калкынын этникалык курамы. 1960
Абрамзон С.М. Народные предания как источник для изучения этнической истории киргизов Ц. Тянь-Шаня.
Абрамзон С.М. Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии. 1960
Абытай Омуралиев Эпос «Манас» есть история кыргызов или тюркоязычных народов. 1995
Айтбаев М.Т.Некоторые вопросы происхождения отд-х крупных родовых подразделений, Дж.-Аб. обл. 1960
Акеш Иманов XVIII кылымдын экинчи жарымы, кылымдын башталышында Ысык-Көл өрөөнүндөгү акелер. 1998
Акмат Карыбай уулу Садыр аке. 2007
Анарбек Усупбаев Кыргыздын сол канатынын, кытай уруусунун нукура тарыхы "Форум" газетасы, 21.12.2010-ж.
Асан Жакшылыкнур "Кыргыз жолу - айкөлдүк, салттуулук, сулуулук".2006
Асыкбек Оморов Чынгызхан.2008
Байас Турал Элди санжыра бириктирет. 2009
Бактыбек Максүтов Бабалардын баяны.2005
Винников Я.Р. Родо-племенной состав и расселение киргизов на территории Южной Киргизии. 1959
Г.Токобаева Осмон-Датка и его эпоха
Жамила Жылкыбаева Шапак баатыр баяны.1992
Жангазы Акматов Бабалар баяны, же урпакка кеткен татаал жол. 2013
Жапарали Осмонкулов Теңизбай урпактары.
Зарлык Деркембаев Хан Толубай баяны.1990
Кален Жетмишбаев, Рашид Масыракунов Санжыра санаты.1994
Кашымбек Асанбеков Акелер.2006
Кашымбек Асанбеков Ысык-Көлдүн жети акеси.2007
Кеңеш Жусупов Кыргыздар (Санжыра, тарых, мурас, салт.). 1991
Курманали Матикеев Кыргыздардын тарыхый географиясы. 2019
Кусеин Исаев Бостери жана бостериликтер.2008
Макиш Узакбаев Байыркы Барскоон Бапалар баяны.2002
Мусалы Иманалиев Кыргыз санжырасы.1995
Намырбек Чокморов Сүймөнкул Чокморов. 2007 Даректүү баян.
Нурак Абдырахманов Улуу баян.2007
Осмонаалы Сыдык уулу Мухтасар тарых Кыргызия. 1913
Өмүрбек Асан уулу Кыргыздар жана кыргызчылык. 2011
Рыскул Жолоев Барсбек.
Сабыр Аттокуров Кыргыз санжырасы. 1995
С.Закиров, Т.Асаналиев Саяктын санжырасы.1991
Султан Абдыракманов Доор аяны. 2008
Токтомамет Жусупов Санжыра (Сарыбаргы). 2012 (Китептен үзүндүлөр)
Төлөк Төрөкан уулу Кыргыз Эл Санжырасы. 2016
Турдакун Султанов Кыргыздардын өзөктүү санжырасы. 2010
Турдакун Усубалиев «О нашем времени и делах моей жизни». Книга V. Бишкек 2003
Тынчтыкбек Чоротегин Кыргызы в древности. 2013
УЛУУ КЫРГЫЗ КӨЧҮ Калыгул, Арстанбек,Мойут аке, Сарт аке, Тилекмат аке, Садыр аке, Кыдыр аке.2006
Үсөйүн ажы Кыргыз санжырасы. (Ала-Тоо журналы.1994)
Чаланбай Иманалиев Баарыңдар баяны.2008
Ысмайыл Кадыров Кыргыздын Гиннес китеби.2008
Эгемберди Маанаев Кыргыз элинин этникалык өнүгүүсү. 2003
Эсенкул Төрөкан уулу Санжыра деген эмне?.
Эсенкул Төрөкан уулу Кыргыздын кыскача санжырасы.1995. 1 том.
Эсенкул Төрөкан уулу Кыргыздын кыскача санжырасы.1995. 2 том.
Эсенкул Төрөкан уулу Сол канат кыргыз.1995


Copyright © 2009  Кыргызсанжырасы,
Все права защищены. Печать только с согласия автора.ЗЭТ